Filana iraisam-pirenena : mirongatra ny trafikana harena voajanahary

Les Nouvelles - mar, 07/02/2024 - 07:59

Nahatratra 26 ireo tranga fanondranana harena voajanahary hitan’ny Alliance Voa­hary Gasy teto amin’ny Nosy, ta­min’ity taona ity, raha ny fampahafantarana nataon’izy ireo niaraka tamin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana etsy Andraina­rivo, omaly. Manodi­dina ny 5 383 mahery ny so­katra nahondrana tsy ara-dalàna, 48 gidro ary 100 ihany koa ny Baobab nains miala eto Mada­gasikara mankany ivelany. “Antony mampirongatra izany ny fisian’ ny filana iraisam-pirenena mom­ba ny biby tsy fahita firy sy tsy ha­nanana”, hoy ny Sekre­tera je­neralin’ny minisiteran’ny Ton­tolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy, Rasamoelina Moïse. “Maro ny vahiny, indrindra ny avy any Asie, izay mitady ireo biby tsy fahita firy sy tsy hananana ireo ka antony mampirongatra ny fanondranana tsy ara-dalàna” , hoy hatrany izy. Nambarany fa rehefa misy ny filana dia misy foana ny mpanome ary tafiditra ao anatin’izany i Mada­gasikara.

Miantso hanamafisana ny sazy
“Misy kolikoly avo lenta ny harena voajanahary eto amin’ ny Nosy matoa tafavoaka any ivelany. Manao ny asany ihany ny tomponandraikitra fa somary sahirana rehefa miakatra fitsarana ny raharaha”, hoy kosa Razaka­manarina Ndranto, filohan’ny AVG. Ni­antso ny hanamafisana ny sazy famaizana ataon’ny fitsarana sy ny famoahana ireo anaran’olona tom­pon’andraikitra tratra amin’ny fanaovana ny tranga izy ireo. Toko­ny ha­sondrotra koa ny arofenitra sy ny enti-manana ho an’ireo mi­nisitera misahana ny harena voajanahary eto Ma­daga­si­kara. Mba hahafahana miaro ny harena voajanahary eto amin’ny Nosy. Efa niara-niasa foana ny avy eo amin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny AVG nahafahana na­moaka ny vaovao mahakasika ny tranga fanondranana harena voajanahary.

Mino

Catégories: National

Minisitra Andonirina : “Hampiharina ny lalàna”

Les Nouvelles - mar, 07/02/2024 - 07:59

Niharan’ny herisetra miisa telo ireo mpianala, tao anatin’ny roa volana, araka ny nambaran’ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy (MEDD), Andonirina Max Fontaine, omaly.
”Tsy eken’ny fanjakana mihitsy izany ary tsy maintsy ampiharina ny lalàna manoloana izany”, hoy izy. Nambarany fa efa mandeha koa ny fanadihadiana momba ny herisetra nihatra tamin’ireo Vondron’olona ifotony (VOI), miisa roa tany Alaotra Mangoro, ny herinandro teo.
Efa mandeha koa ny fikarohana miaraka amin’ny zandary sy ireo tomponandraikitra isan-karazany, araka ny nambarany. “Hofongorintsika ny tsy fandriampahalemana rehetra mi­hatra amin’ireo mpiaro ny tontolo iainana”, hoy ihany izy. Eo koa ny fivoriana nandinihina ny paikady hahafahana mamantatra ny zava-misy eny ifotony ary hitondrana vahaolana maharitra momba izany.

Synèse R.

Catégories: National

Jeneraly Ravalomanana Richard : “Vonona hatrany hijery ny mahasoa ny vahoaka izahay”

Les Nouvelles - mar, 07/02/2024 - 07:59

Nasongadin’ny filohan’ny Antenimierandoholona, ny Jly Ravalomanana Richard, ny fiahian’izy
ireo ny eny ifotony.

“Ny Antenimieran­do­holona dia vonona hatrany hiresaka sy hihaino ary hijery izay soa ho an’ny vahoaka amin’ny alalan’ny fiahiana ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana sy ny fanaovana tolo-dalàna”, hoy ny kabary famaranan’ny filohan’ny Antenimierandoho­lona, ny jeneraly Ravaloma­nana Richard, ny fivoriana ara-potoana voalohan’ny Ante­nimierandoholona teny Anosy, omaly. Nizotra antsakany sy andavany ny fivoriana ara-potoana. 12 ny tolo-dalàna nodinihina, folo ny lalàna nangatahana fankatoavana izay hiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka, iray lalàna tsotra, ary ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panitsiana. Hitondra fampandrosoana mivantana amin’ny fiainam-bahoaka sy ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana ireo lalàna ireo. Satria momba ny fampidiran-jiro, fanatsarana fambolena sy ny sakafo ary ny tontolon’ny asa amin’ny mpiasa, fiaraha-miasa iraisam-pirenena ho amin’ny fampidiran-ketra, fanatsarana ny fifanakalozana ara-barotra iraisam-pirenena.
Nankasitrahany ireo minisitra izay nitondra an’ireo lalàna. Tsapa fa natao hitondra soa ho an’ny vahoaka sy ny firenena manontolo izany. Nisaotra an’ireo eo anivon’ny Antenimierandoholona koa izy fa niezaka tamin’ny fanatanterahana asa, na teo aza ny adidy aman’andraikitra, indrindra nanatrehana ny fifidianana. Teo koa ny fanehoana firaisankina sy fiaraha-miasa eo amin’ny samy loholona, na samy manana ny heviny aza.
Talohan’izany, nisy ny fankasitrahana sy fanolorana mari-pahatsiarovana manokana ny loholona Manasoa Donat Tang, izay voafidy depiote.

R. Nd.

Catégories: National

INDRAY MIJERY

Les Nouvelles - mar, 07/02/2024 - 07:58

Manampy ny olona manan-draharaha sy mitondra marary ao aminy hamantatra ny Sampandraharaha rehetra ao ny hopitaly CHU HJRA. Nanazava ny pejiny fa mifantoka kokoa amin’ny fitsaboana ny aretina mila fandidiana ao amin’izy ireo izany. Efa misoratra mazava rahateo ireo karazana sampandraharaha isaky ny rihana sy ny efitra misy izany.

Manomboka ny fotoam-pialantsasatra. Betsaka ireo misafidy ny hiala sasatra any Toamasina, hijery ny Tanàna vaovao Miami. Na eo aza ny haratsian’ny lalana mankany, mahaliana ny olona ny hijery ny fivoaran’ny tanàna. Vao notokanana tsy ela rahateo ny Miami, ao Toamasina, izay natao hisarihana mpizahatany.

Manohana ireo mpamokatra saonjo sy oviala ao Brickaville Ambatovy. Manampy tokantrano 117, mivondrona ao anaty fikambanana 10 eo ho eo, hanatsara ny velontenany ny orinasa. Notoloran’ny orinasa zana-tsaonjo 15 000 isa sy zanaka oviala 20 000, miaraka amin’ny zezika kankana mahavita fotoam-pambolena iray manontolo, ireo tantsaha. Tafiditra anatin’ny fandraisan’Ambatovy anjara amin’ny fanatsarana ny fari-piainan’izy ireo izany.

Mahasarika ny mpitsidika amin’izao fotoam-pialantsasatra izao ny fitsidihana ireo toerana ahazoana mizaha karazana zavaboahary miaraka amin’ny fandehanana an-tongotra amin’ny kilometatra maro. Ilaina ny famandrihana mialoha hialana amin’ny fahafenoan’ny toeram-pandraisana mandritra ny volana jolay sy aogositra.

Catégories: National

Fanadinana BEPC: miisa 299 130 ny mpiadina manerana ny Nosy

Les Nouvelles - mar, 07/02/2024 - 07:58

Ny taranja Malagasy sy Science de la vie et de la terre no natrehin’ny mpiadina BEPC manerana ny Nosy, omaly tontolo andro. Miisa 299 130 ireo nisoratra anarana manerana ny faritra 23, hiparitaka amin’ny efitrano fanadinana 8 888 izy ireo, voatsinjara amin’ny ivontoeram-panadinana 1 079 isa. Mizara ho sokajy A sy B ny mpiadina, 153 082 amin’izy ireo no nisafidy ny sokajy A raha 146 048 ny ao amin’ny sokajy B.
Teny amin’ny CEG Am­pefiloha no nanatanterahin’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena mpisolo toerana, Pr Randriamanantany Zely Arivelo, ny fanofakana ofisialy ny laza adina sy nizarany izany tamin’ireo mpiadina. Nanara-maso ny fizotry ny fanadinana tao amin’ny Lycée moderina Ampefiloha izy sy ireo ekipa notarihany avy eo. Nanentana ireo mpiadina tsy hanadino ireo taratasy sy fitaovana ilaina mandritra ny fanadinana izy ary niangavy ireo ray aman-dreny tsy ho vosariky ny fandrika ataon’ireo milaza fa nahita laza adina mialoha.
Nanambara ihany koa ny minisitra fa arakaraka ny isan’ny mpiadina isaky ny ivontoeram-panadinana no hanafaingana ny fivoahan’ny valim-panadinana, aorian’ny fahavitan’ny fitsarana ireo taratasim-panadinana rehetra. Mandray ny fepetra rehetra ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena amin’ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana ao anatin’ny filaminana, manomboka any amin’ny famoronana ny laza adina ka hatramin’ny fivoahan’ny valim-panadinana ofisialy.

Vonjy

Catégories: National

Minisitry ny Fitsarana : nanentana ireo tsy manan-kialofana eto an-dRenivohitra

Les Nouvelles - lun, 07/01/2024 - 08:06

Nitondra fanampiana ho an’ireo sahirana sy tsy manan-kialofana eto an-dRenivohitra ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana, ny alin’ny sabotsy teo. Nitarika izany ny minisitra, Randria­manan­tenasoa Landy Mbo­latiana, amin’ny maha minisitra mpisolo toerana azy misahana ny Mponina. Nidina nijery ifotony, nanolotra sakafo mafana sy lamba firakotra ho azy ireo ny tenany, niaraka amin’ireo delegasionina notarihiny.
Nambarany fa miahy hatrany ny maha olona ny fanjakana, indrindra amin’izao vanim-potoanan’ny ririnina izao. Teo koa anefa ny fanentanany ireo tsy manan-kialofana ireo. “Manan-jo tahaka ny olona rehetra izy ireo ka mendrika toerana sahaza azy. Na izany aza, tokony mba ho eny amin’ny trano fitoerana efa natokan’ny fitondram-panjakana ianareo no mipetraka”, hoy izy.
Maromaro ireo fianakaviana, ahitana olona maherin’ny 600 nisitraka izany fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana izany. Anisan’izany ny teny amin’ny faritra Anosibe, Anosikely, Analakely, Beho­ririka ary ireo tsy manan-kialofana etsy Tsaralalàna. Nam­baran’ny minisitra tamin’izany fa mbola hitohy amin’ny faritra hafa eto Antananarivo izao fanampiana izao. “Tsy manadino ireo mpiray tanindrazana amintsika isika”, hoy hatrany ny minisitry ny Fi­tsarana.

Synèse R.

Catégories: National

Jono makamba : nampidi-bola hatrany amin’ny 7,455 miliara Ar

Les Nouvelles - lun, 07/01/2024 - 08:05

Tafakatra 7,455 miliara Ar ny vola azo tamin’ireo sambo mpanjono makamba aty amin’ ny fari-dranomasin’i Mada­gasi­kara, hatramin’ny 17 jona teo. Fantatra fa mitotaly 39 ireo sambo nahazo alalana avy amin’ny minisiteran’ny Jono sy ny toekarena manga hanjono izany, ho amin’ity taona ity. Marihina ihany koa fa mitotaly 6,055 miliara Ar ny haba azo tamin’ireo sambo mpanjono, izany hoe, eo anelanelan’ny 18 tapitrisa Ar ka hatramin’ny 238 tapitrisa Ar isaky ny sambo ny haba haloa. Tafakatra 1,400 miliara Ar, araka izany, ny haba azo tamin’ny alalan’ny fanondranana ny vokatra izay miovaova isaky ny orinasa mandray izany, voafaritra fa ma­­nomboka amin’ny 324 000Ar ka hatramin’ny 606,068 tapitrisa Ar.

Nitombo
Niakatra 27,2% ny taham-panondranana makamba tamin’ny taon-dasa, araka ny antotanisa navoakan’ny Ban­ky foiben’i Madagasikara (BFM). Nambarany fa mahatratra 3 587,1 taonina ny vokatra naondrantsika ny taona 2023, raha toa 2 820,2 taonina izany ny taona 2022. Nampidi-bola 124,731 miliara Ar ireo makamba 3 587,1 taonina naondrana ireo, izay vidiana 34 772Ar ny kilao, hoy hatrany ny BFM. Nomarihiny fa naondrana nandritra ny telo volana faharoan’ny taona 2023 ny 1 450,8 taonina tamin’ireo makamba, vidiana 33 736,5 Ar ny kilao, raha naondrana nandritra ny telo volana fahatelo kosa ireo vokatra milanja 1 163,3 taonina izay vidiana 34 619,7 Ar isaky ny kilao.

Henintsoa H.

Catégories: National

VAOVAO TAMBATRA

Les Nouvelles - lun, 07/01/2024 - 08:04

Hiara-hiasa amina orinasa malagasy ny Global Li-Ion Graphite Corp hijery ireo tahirina Uranium eto Madagasikara. Kendrena ao anatin’ny fifanaraham-piaraha-miasa ny hanombanana ny tetikasa izay miampita amin’ny fampiasana ny angovo maitso. Ankilany, efa vonona hitrandraka ny Graphite ao Amba­to­haranana ny orinasa.

Hisokatra tanteraka manomboka rahampitso ny lalam-pirenena fahenina (RN6), taorian’ny fahatapahana vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Gamane. Hisokatra manaraka izay ny fivilian-dalana ao Mahavavy, Ambilobe raha efa azo ifamezivezen’ny fiara rehetra ny ao Ifasy Baramanja.

Maherin’ny 444 tapitrisa Ar ny famatsiam-bola ho an’ny tetikasan’ny FMFP sy ny Tranoben’ny varotra sy ny indostria ao Toamasina, ka izay orinasa ara-dalàna sy mahaloa hetra no hisitraka ny tetikasa. Singanina manokana ny fandraharahana eny amin’ny seranan-tsambo sy ny fizahantany ary ny toekarena manga.

Nankalazaina ny sabotsy teo, tany amin’ny ivontoerana fikarohana ao Kianjasoa, Tsiroamandidy, ny faha faha-50 taonan’ny Fikarohana hampiharina amin’ny Fampandrosoana ny eny ambanivohitra (Fofifa). Fanamby napetraka ny hampandroso ny firenena amin’ny alalan’ny fikarohana siantifika mipaka amin’ny olombelona, indrindra ny eny ambanivohitra.

Catégories: National

Fanjifana : tokony hanara-penitra ny vokatra amidy eny an-tsena

Les Nouvelles - lun, 07/01/2024 - 08:04

Hentitra ny minisiteran’ny Fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana (Mic) amin’ny fiarovana ny zon’ny mpanjifa, manoloana ireo vokatra efa simba na koa lany daty amidy eny an-tsena.

Malalaka ny tsena ho an’ny mpanjifa amin’ireo vokatra tiany ho vidiana saingy tokony hanaraka ny fenitra sy hanaja ny fahasalamana izany. Mano­loana izay, mitohy sy mampatsiahy hatrany ny mpivarotra na koa ny mpamokatra ny minisiteran’ny Fampiroboro­boana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana (Mic) mba tsy hanafatra na koa hanjifa ireo entana efa lany daty na efa simba mba tsy hitera-doza ho an’ny fahasalamana. Ma­na­ra-maso ireo entana eny an-tsena lalandava rahateo ireo kaomiseran’ny varotra hisorohana ny mety ho fananaraotana samihafa hitranga. « Noho izany, handraisana fepetra ireo izay minia mandika lalàna », hoy ny sekretera jeneralin’ny Mic, Rasamoely Ranoelinamana Vahinisoa, ny sabotsy teo, tetsy Ambo­hidahy. Efa nahitam-bokany, hoy izy, ny hetsika saingy mila tohizana ho fiarovana ny zon’ny mpanjifa.

Fenitra
“Anisan’ny fenitra mamaritra ny kalitaom-bokatra iray ny lokony, ny fofony ary ny mety ho toetrany ety ivelany. Tokony ho malina, araka izany, ny mpanjifa raha mahatsikaritra zavatra hafahafa”, hoy ny tale jeneralin’ny Biraon’ny fenitra eto Madagasikara (BNM), Raza­fimahafaly Séraphin. An­koatra izay, natsangana ny tranokalam-pifandraisaina (PICM) eny anivon’ny ministera hahafahana mandray ny fitarainan’ireo mpanjifa na koa fandikan-dalàna ataon’ireo mpivarotra. Marihina fa miara-misalahy ireo sampandraharaha samihafa manerana ny faritra mitily sy manara-maso ireo entana amidy eny an-tsena. Tsiahivina fa mpivarotra iray no nidoboka vonjimaika am-ponja andro vitsy lasa izay rehefa nivarotra entana lany daty.

Henintsoa Hani

Catégories: National

INDRAY MIJERY

Les Nouvelles - lun, 07/01/2024 - 08:03

Misy fiakarana kely ny maripana ambony indrindra fa ny maripana ambany indrindra dia tsy hisy fiovana fa mbola hangatsiaka hatrany. Eto Antananarivo 6°C – 22°C ny maripana raha hidina hatramin’ny 2°C ny ambany indrindra any Antsirabe. Momba ny toetry ny andro, ny tolakandro, handrahona mitsitokotoko any Am­ba­tosoa sy Analanjirofo. Hibaliaka ny masoandro any an-kafa.

Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, ny faran’ny herinandro teo, teny amin’ny CHRD Mahitsy, ny hetsika didiam-poitra faobe manerana ny Nosy. Nanotrona izany ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa aminy. Efa ny fiandohan’ny volana mey lasa teo no niantomboka ny hetsika manerana ny hopitalim-panjakana sy ireo tobim-pahasalamana, izay manaraka fandaminana ny fanatanterahana azy.

Mahafinaritra ary mahavelombolo hatrany, hoy ny mpiandraikitry ny fikambanana Autisme Madagascar ny fanohanana avy amin’ireo tsara sitrapo. Toy ny nataon’ny Lions club, nanolotra fanomezana ho an’ireo ankizy autiste tao Toliara, ny faran’ny herinandro lasa teo.

Nanohana ny hetsika ara-toekarena ny fampirantiana andiany fahadimy nandraisan’ny vehivavy mpandraharaha teto amintsika sy avy any ivelany ny UNFPA ny herinandro lasa teo. Vehivavy mpandraharaha 500 no nitondra ny traikefany sy ny fahaiza-manaony nampisehoana fa afaka mahaleo tena amin’ny fihariana samihafa izy ireo.

Catégories: National

Kompoze Isoraka

Les Nouvelles - sam, 06/29/2024 - 12:31

Catégories: National

Taratry ny kanto

Les Nouvelles - sam, 06/29/2024 - 12:15

 Nivoaka ny lisitra farany amin’ireo handray anjara amin’ny “Generation 2000’s”. JoyK, izay handrasana manokana avy any an-dafy, Unik izay niverina tamin’ny endriny voalohany nahafantaran’ny maro azy, Spy D izay efa ela tsy hita an-tsehatra, Titi, tsy heno elaela ihany koa ary i Tovo J’Hay sy Raboussa, izay mameno ny fepetra.

 Anisan’ny handray anjara amin’ny sehatra kolontsaina, mandritra ny Lalao Olympika 2024, atao any Paris, amin’ny faran’ny volana jolay 2024, ny Bloco Malagasy. Ny fivelesana amponga, izay ahafantarana azy ireo no entiny mandritra izany. Miisa 11 ireo mpively amponga hihazo an’i Paris. Izy ireo izay vehivavy avokoa.

 Tanterahina eny amin’ny AFT Anda­va­mam­ba, anio maraina, ny “Asteroid Day”. Fanka­lazana ny andron’ny planeta kely ity marihina anio ity. Raha ny fandaharam-potoana eny an-toerana, hisy ny velakevitra iresahana ny mahakasika ireo planeta kely. Ny tapany faharoa kosa no ahitana atrikasa famoronana momba ny Planeta kely.

 Hanakatona ny fanamarihana ny « Iray vo­lan’ny teny malagasy » ny foibe fikarohana sy fampiofanana momba ny mozika Valiha Académie. Hitendry ireo hira maneho ny fitiavana ny teny malagasy izy ireo. Hanome hasina ireo mpamoron-kira sy mpitendry zavamaneno heverina fa nahatazona sy nanaja fatratra ny hira malagasy. Amin’ny ankapobeny, saika voasokajy ao anatin’ny atao hoe « kalo » izy ireny. Eny amin’ny Lycée Privé Daniel Andravoahangy Ambony no hanatanterahina izany fitendrena izany.

Catégories: National

“Iray volan’ny teny malagasy”: mila manao ezaka mitohy ny tsirairay

Les Nouvelles - sam, 06/29/2024 - 12:14

Hivalona tsy ho ela ny fanamarihana ny « Iray volan’ny teny malagasy ». Amin’ny ankapobeny, saika nitovy tamin’ny hita isan-taona ihany ny zava-niseho tamin’ity. Noho izany, misy tsy tontosa ao !

Atrikasa, velakevitra, fam­pirantiana, famoahana boky… Saika efa fahita sy faheno nandritra ny taona maro nisian’ny fanamarihana ny « Iray volan’ny teny malagasy ». Ao ireo nokendrena sy nalatsaka hifanitsy amin’ny volana jona. Fa tao koa ireo tafara-dalana tsy satry. Hivalona afaka andro vitsy ny ankamaroan’ny hetsika. Azo antoka ny fisian’ny zava-baovao voarain’izay mila izany. Naparitaka sy novoizina, araka izay, tratra rahateo izy ireny. Ny sasany aza moa niteraka fifanakalozan-kevitra mafonja !

Avy amin’ireny no nahatazanana fa mbola mila manao ezaka goavana sy mitohy ny Malagasy tsirairay. Tsy mahafantatra, tsy mahafehy ny teniny ny Malagasy. Mbola maro ny Malagasy indrindra fa ny tanora no tsy mampiasa ny voambolana malagasy, satria, havanana amin’ny « fangalarana » ny teny vahiny. Lesoka avokoa ireo !

Ezaka tsy mandeha ila…

Raha mbola ampahan’olona, na fikambanana vitsivitsy no kitro ifaharana amin’ny fanomezan-kasina ny teny malagasy, sarotra ny ahita vokatra tsara. Mila ovaina tanteraka ny toe-tsaina, ny fanabeazana, ny fitaizana, ny fampianarana, ny fifampifehezana, isan-tsehatra. Raha ilaina, apetraka ho lalàna izany. Ohatra, teny malagasy no teny ibeazana.

Mandeha ila izany, raha mbola itambesaran’ny « tro­sa » isan-karazany ny Ma­lagasy. Iray amin’izany, ohatra, ny fanampiana mihoa-pampana ataon’ny vahiny ho an’ny tontolon’ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara. Fanampiana tsy ahafahan’ny zaza malagasy mivelatra ireny.

HaRy Razafindrakoto

Catégories: National

Sombim-baovao

Les Nouvelles - sam, 06/29/2024 - 12:09

 Hatao anio sy rahampitso, ao amin’ny kianja Saint Denis La Réunion, ny fifaninanana “Run Ball 2024”, taranja basikety 3×3. Hiatrika ny fifanintsanana “Challengers de Pristina” any Kosovo, izay mivoaka mpandresy amin’izany. Tsara marihina fa samy mandray anjara ao avokoa ny Ankoay, lahy sy vavy.

 Hotanterahina ny faran’ny herinandro ho avy izao, eny amin’ny Kianja mitafon’Ankatso, ny fanokafana ny taom-pilalaovana ho an’ny taranja Karate, eto anivon’ny ligin’Analamanga. Miisa 308 eo ireo mpifaninana handray anjara amin’izany. Hatao ny alahady hariva eny an-toerana ny lalao famaranana.

 Hotontosaina any amin’ny Nosy Maurice, ny 29-30 jona sy ny 6 hatramin’ny 7 jolay ho avy izao, ny fifaninanana afrikanina « Africa Men’s seven 2024 », taranja rugby lalaovin’olona fito. Ao anaty vondrona « A » no misy an’i Madagasikara. Hifanandrina amin’izy ireo voalohany, anio, i Nigeria.

 Hiatrika ny lalao ampahavalon-dalan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, “Euro 2024”, taranja baolina kitra, izay atao any Allemagne, ny mpankafy ny baolina boribory, manomboka anio. Anisan’ny fihaonana tena andrasan’ny maro amin’izany ny fifanandrinan’i Allemagne, mpampiantrano sy i Danemark.

Catégories: National

Rallye – «Mada 2023»: hozaraina anio ny amboara

Les Nouvelles - sam, 06/29/2024 - 12:08

Hotanterahina, anio, etsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina ny fizarana loka ho an’ireo mpandresy nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja Rallye, ho an’ny taom-pilalaovana 2023. Tompon’ny anaram-boninahitra i Mathieu, mpanamorin’ny klioba Asacm. Andry Tahina, ny teo amin’ny mpanamory mpanampy. Rasoamaromaka Faniry, avy amin’ny TMF ny voalohany teo amin’ny kilasy N4. Mbola izy ihany koa no nahazo teo amin’ny sokajy tanora.
Lai Kam Jansen, avy amin’ny klioba SRK ny tompondaka teo amin’ny SSV sy ny teo amin’ny SSV4. Teo amin’ny Run, lasan’i Boarilaza Herizo, avy amin’ny Tasamm ny amboara. Mbola lasany ihany koa ny teo amin’ny Pro Run. Tompondaka teo amin’ny kilasy Run 4, i Stephanie Simon.
Voalohany teo amin’ny sokajy zandriny, i Bauman Nathan. Teo amin’ny sokajy Rookie, i Manuella Liantsoa ary ny sokajy vehivavy, lasan’i Stephanie Simon.
Tsiahivina fa hitohy amin’ny “Rallye Asacm” hatao ny 13 sy 14 jolay ho avy izao, ny fifaninanam-pirenena ho an’ny taona 2024.

Tompondaka

Catégories: National

‘Zay en concert au Stade Barea: de belles retrouvailles en perspective

Les Nouvelles - sam, 06/29/2024 - 10:47

« Nary est irremplaçable. Moi et mes musiciens, nous allons perpétuer son héritage musical », a lancé hier à Andraharo. Malala Zafindrakoto, la voix féminine du groupe ‘Zay, qui se produira en concert sur le parking extérieur du Stade Barea Mahamasina, ce 6 juillet à 18h28.

Malala, l’interprète de
« Tsy andriko » et sa bande vont apporter une chaleur musicale en ce début d’hiver. A une semaine du rendez-vous, le groupe peaufine les derniers détails de ce grand concert de retrouvailles riches en émotions, tant attendu. D’ailleurs, le groupe a présenté un avant-goût de ce spectacle avec son nouveau single fraîchement intitulé « Samy Te… ».

« Samy Te… est un projet dans lequel nous avons mis tout notre cœur et toute notre énergie, depuis un long moment. Raison pour laquelle Nary est très présent dans le nouveau single, de la composition à l’arrangement, en passant par le scénario du clip. Ce titre constitue également un nouveau défi que nous voulons relever ensemble. ‘Zay continue sa route si bien que Nary, notre membre fondateur ne soit plus là. Un léger lifting s’impose, sans jamais altérer l’identité artistique du groupe », a confié Malala Zafindrakoto.
Airtel Madagascar sera ainsi présent aux côtés du groupe et de ses milliers de fans afin de faire de cet événement un rendez-vous exceptionnel, inoubliable et fédérateur.
« ‘Zay est un groupe emblématique. Il a su donner une belle image du monde du showbiz malgache, grâce à la créativité, au talent, au professionnalisme de ses membres qui continuent de fasciner et surprendre le public à chaque apparition. C’est pourquoi, ses titres sont restés sur les lèvres tout au long de ces 28 ans d’aventure musicale. Notre appui, en tant que mécénat culturel, est donc un message de reconnaissance et d’encouragement pour un groupe qui a su repousser les limites pour aller au-delà de l’imagination, conformément à son slogan », selon Julie Raha­rilalao, directrice marketing de l’opérateur en télécommunication.

«Ce concert s’inscrit dans un concept artistique lancé par le groupe il y a quelques années, qui consiste à célébrer la richesse musicale malgache dans des
lieux historiques et symboliques comme c’était le cas lors du dernier concert du groupe ‘Zay à la Gare Soarano en 2022. Ce rendez-vous annonce l’ouverture officielle de la saison de spectacle en plein air pour notre maison de production », a souligné Muriel Randriamasimanana, Cor­po­rate general manager d’Ivenco, promoteur de l’événement.

Joachin Michaël

Catégories: National

« Sitaboamba, chez les Zébus francophones »: la diaspora malgache à Nantes à l’honneur

Les Nouvelles - sam, 06/29/2024 - 10:42

Le film documentaire « Sita­baom­­ba, chez les Zébus francophones » de Lova Nantenaina, a été projeté mercredi à Nantes (France), sur un air de fête nationale malgache, en collaboration avec l’association Hetsika Madagascar qui ambitionne de fédérer la diaspora malgache en France. C’était un événement inédit riche en activités artistiques et culturelles
Ce film d’une durée de 103 minutes, réalisé par Lova Nante­naina, a déjà été à l’affiche de plusieurs festivals internationaux et a même reçu le prix « Film Prize Leipziger Ring » en 2023. Et après la projection, la diaspora a eu l’occasion d’échanger avec le réalisateur, permettant de mieux comprendre les réalités sociales et culturelles de Madagascar.
« C’était émouvant de célébrer », s’est exprimé le cinéaste qui a particulièrement apprécié les séances d’art oratoire, connues sous le nom de kabary, en langue régionale et traduites en français. La présence de stands de restauration proposant des plats typiques malgaches, rappelant les délicieuses saveurs des gargotes du pays, a donné un goût particulier à cette séance.

Holy Danielle

Catégories: National

Université de Toamasina: les étudiants s’engagent à promouvoir la paix

Les Nouvelles - sam, 06/29/2024 - 10:39

Les jeunes universitaires de Toamasina, manifestent leur engagement en faveur de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Pour ce faire, ils ont monté de projets relatifs à ces domaines entrant dans le cadre du programme « IRF Tanora universitaire », ayant pour devise la « Mobilisation, le renforcement de capacités et la cohésion sociale en vue de la prévention des conflits en milieu universitaire ». Ces jeunes ont bénéficié hier d’une session spéciale pour les coacher et les accompagner.
Cette phase d’élaboration de projets a été précédée de formations et renforcements de capacités notamment sur la dynamique de conflit, la consolidation de la paix ou encore la cohésion sociale. A noter que le projet « IRF Tanora » est financé par le Fonds pour la consolidation de la paix et mis en œuvre par le Pnud, l’Unicef et l’UNFPA en partenariat avec le ministère de Jeunesse et des sports. Quant au volet universitaire, il est assuré par le MSIS, Action interopération Madagascar (AIM) et Alliance Voahary Gasy en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres).

Fahranarison

Catégories: National

Madagascar – Inde: un accord de coopération douanière entre les deux pays

Les Nouvelles - sam, 06/29/2024 - 10:38

La République de l’Inde et la République de Madagascar ont signé, avant-hier, un accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière. La cérémonie a eu lieu au siège de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD) à Bruxelles, en présence du directeur général des Douanes de Madagascar, le Dr Lainkana Zafivanona Ernest, et du président du Conseil central des impôts indirects et des douanes de l’Inde, Shri Sanjay Kumar Agarwal.

Cet accord, finalisé en marge des 143e et 144e sessions du Conseil de l’OMD, s’inscrit dans les recommandations de l’organisation mondiale. « Grâce aux efforts conjugués des administrations douanières des deux pays depuis 2007, ce pacte vise à renforcer la coopération bilatérale en matière d’application et de respect des lois et réglementations douanières », explique la DGD de Madagascar.

L’accord prévoit l’amélioration de la communication et de l’assistance mutuelle, facilitant ainsi des procédures modernes et transparentes pour promouvoir le commerce légitime entre les deux nations.

La DGD soulève également l’importance de cet accord dans le contexte actuel de mondialisation, marqué par une augmentation du trafic illicite de ressources naturelles, de stupéfiants et de substances psychotropes.

« Ces défis mettent en péril la santé publique et la société », rappelle l’administration malgache, qui fait face à des défis importants en matière de sécurisation des frontières et de gestion des flux commerciaux.

Grâce à la coopération internationale, la douane malgache a récemment réussi à démanteler des réseaux de trafic illicite d’espèces sauvages en voie de disparition et à faciliter les procédures de rapatriement. Forte de ces succès, la douane de Madagascar ambitionne de signer des accords similaires avec d’autres pays, renforçant ainsi ses relations commerciales et sa lutte contre la fraude douanière.

Arh.

Catégories: National

Proclamation des résultats: Naina Andriantsitohaina félicite les nouveaux députés

Les Nouvelles - sam, 06/29/2024 - 10:32

Le ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du territoire, Naina Andriantsitohaina, a tenu à féliciter les nouveaux députés de Madagascar pour leurs nouvelles responsabilités à l’Assemblée nationale. A noter que le ministre était parmi les invités présents à la cérémonie de proclamation des résultats à la Haut cour constitutionnelle (HCC), jeudi à Ambohidahy.
« De très grandes responsabilités vous attendent pour les 5 prochaines années, et je vous encourage dans vos nouvelles fonctions », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Tout cela, « Dans l’intérêt du pays », a-t-il ajouté.
Dans cette nouvelle législature, Naina Andriantsitohaina espère que cette nouvelle législature constitue un nouvel élan pour le développement de Madagascar, comme l’a toujours martelé le président de la République à travers son slogan « Madagasikara tsy maintsy mandroso ».

T.N

Catégories: National

Pages